Boglige fag

Dansk

Formål:
Vi tilstræber at eleverne gennem mødet med tekster og andre udtryksformer, får gode og varige oplevelser, der kan danne grundlag for en videre personlig udvikling.
Vi tilstræber at eleverne i et mangfoldigt samfund får et nuanceret billede af, og en forståelse for, den samhørighed, men samtidig en forskellighed, som udspringer/gives/opleves gennem sproget, historien, kulturen og det enkelte individ.
Vi tilstræber at eleverne opnår et godt refleksionsniveau, at de bliver i stand til at tage stilling, være kritisk stillingstagende og meningstilkendegivende.

Slutmål:
Slutmålet er, at eleverne opnår glæden ved at udtrykke sig gennem det talte og det skrevne sprog samt andre kommunikative udtryksformer. At de opnår glæden ved at tilegne sig nye danskfaglige kompetencer og en personlig indsigt gennem arbejdet med det danske sprog og litteratur. Slutmålet er også, at de tilegner sig en generel viden om tekstanalyse, vurdering og perspektivering af tekster. At eleverne opnår kompetencer inden for informationssøgning og kildekritik, og at de forholder sig personligt og meningstilkendegivende til tekster og egne ungdomsuddannelsesønsker. Desuden er det et mål, at eleverne bliver bevidste om egne danskkompetencer og deres læringsproces i forbindelse hermed.
Endvidere arbejdes der med UVM’s aktuelle færdigheds- og videns mål for 10. klasse

Indhold:
Der arbejdes med forskellige litterære genrer, skriftlig fremstilling, herunder genreskrivning, billeder, film, retstavning, grammatik m.m.

Arbejdsmetode og tilrettelæggelse:
Der anvendes klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. I det mundtlige arbejde gøres der brug af samtale, debat, fortælling og foredrag. I det skriftlige arbejde gøres der brug af kreativ skrivning, egenproduktion af fabulerende tekstarbejde, stilskrivning, rapportskrivning. Derudover fremstilles visuelle præsentationer og anvendes æstetiske læreprocesser herunder egen produktion af film.
Der afholdes flere individuelle samtaler, hvor der gives respons for konkrete produkter og dialog omkring udviklingsmål i danskundervisningen.

Matematik

Formål:
Det overordnet formål er at udvikle eleverne til at kunne anvende matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle fremtid og fremtidige uddannelses-, arbejds-, fritids-, dagligsdags- og samfundsliv. Dette gøres ved følgende:

  • At eleverne skal kunne forstå og anvende matematiske begreber i hverdagen.
  • At få eleverne til at opleve glæden ved sammenhæng mellem teori og praksis
  • At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne.
  • At udvikle elevernes evne til problemløsning
  • At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog
  • At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre

 
Slutmål:
At eleverne opnår at beherske de færdigheds- og vidensmål der er beskrevet under matematiske kompetencer i fælles mål for faget matematik 10. Klasse. Læs mere her.

Der arbejdes med følgende tre stofområder.
Indhold:

Tal og algebra
Geometri og måling
Statistik og sandsynlighed

Arbejdsmetoder og tilrettelæggelse:
Overordnet anvendes der klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde i undervisningen. Der arbejdes både teoretisk, praktisk og eksperimenterende, samt en koblingen mellem disse, i faget.

Eleverne vil udarbejde små skriftlige projekter, hvor de beskriver forskellige løsningsmodeller, inden for et afgrænset matematisk emne, som er praksisorienteret.

Engelsk

Formål:
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer på et niveau, der tager udgangspunkt i deres egne forudsætninger. Formålet med undervisningen er også, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og bruge såvel talt som skrevet engelsk. Undervisningen skal derudover udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug samt sprogtilegnelse. Endvidere skal undervisningen give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, hvorved de både får styrket deres internationale forståelse, men også forståelsen af egen kultur. Det er et krav, at alle elever afslutter året med 10. klasses prøven (FS10), som består af både en skriftlig og mundtlig del.

Slutmål:
Undervisningen følger ministeriets nye forenklede færdigheds- og vidensmål, og skoleåret afsluttes med en FS10 prøve, som består af en skriftlig og mundtlig prøve.

Indhold:
Der lægges stor vægt på at vælge 4-6 brede, nutidige og vedkommende emner, som eleverne kan relatere til, og eleverne er altid velkomne til at komme med forslag. Der arbejdes med mange forskellige typer nye og aktuelle tekster, som bliver taget fra både lærebogsmaterialer, The School Times, Issues, internettet, engelske aviser og blade samt fra lyd- og billedmedier.

Der arbejdes med:
• Kommunikative færdigheder: Lyttefærdighed, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, læsning, forståelse og gengivelse af forskellige typer tekster/medier, skrivning af længere sammenhængende tekster samt forskellige præsentationsformer.
• Sprog og sprogbrug: Lære at udtrykke sig hensigtsmæssigt i forhold til gængse sociale omgangsformer, samt kunne afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype. Udvikle elevernes sproglige bevidsthed i forbindelse med ordforråd samt forskellene mellem tale- og skriftsprog. Derudover arbejdes der med centrale grammatiske områder.
• Sprogtilegnelse: Udvikling af elevernes læse- og lyttestrategier samt deres evner til at bruge ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler.
• Kultur- og samfundsforhold: Forbedre elevernes viden om levevilkår, værdier og normer i andre engelsktalende lande. Udvikle elevernes evner til at perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande.

Arbejdsmetoder og tilrettelæggelse:
I undervisningen arbejdes der differentieret i forhold til indhold og arbejdsmetoder. Undervisningen foregår kun på engelsk og eleverne arbejder både individuelt, parvis og i grupper. Lærerne anvender strukturer fra Cooperative Learning, og der lægges stor vægt på at variere arbejdsformerne og på at alle elever bliver inddraget aktivt i timerne. Det kommunikative vægtes særdeles højt, og de mange debatter i plenum, parvis og i grupperne fordrer aktiv deltagelse fra elevernes side. Alle elever kommer også til at fremlægge mundtligt mindst 1-2 gange i løbet af året. Målet er at eleverne bliver bedre til at arbejde selvstændigt og sammen med andre samt forstår, at de selv er medansvarlige for egen læring.

Eleverne medbringer derfor altid deres bærbare computer for at kunne:
• Bruge de online ordbøger skolen stiller til rådighed
• Lave informationssøgninger på nettet
• Løse digitale opgaver eller opgaver som er uploadet på skolens intranet
• Læse relevante tekster
• Se aktuelle klip vedrørende de opgivne emner
• Skrive notater, referater, breve, artikler og stile

Efterskolelivet har givet mig venskaber for livet

At være elev på Strib Idrætsefterskole gav mig mange gode ting. Et fællesskab uden lige blev hurtigt skabt, hvor alle snakkede med alle.

Læs LOTTES historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.