Boglige valgfag

Tysk

Formål:
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer på et niveau, der tager udgangspunkt i deres egne forudsætninger. Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om det tyske sprog, deres sprogbrug samt deres sprogtilegnelse. Endvidere skal undervisningen give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, hvorved de både får styrket deres internationale forståelse, men også forståelsen af deres egen kultur.

Slutmål:
Undervisningen følger ministeriets nye forenklede færdigheds- og vidensmål, og skoleåret afsluttes med en FS10 prøve, som består af en skriftlig og mundtlig prøve.

Indhold:
Der arbejdes med:

  • Kommunikative færdigheder: Lyttefærdighed, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, læsning, forståelse og gengivelse af forskellige typer tekster/medier, skrivning af længere sammenhængende tekster samt forskellige præsentationsformer.
  • Sprog og sprogbrug: Lære at udtrykke sig hensigtsmæssigt i forhold til gængse sociale omgangsformer. Udvikling af elevernes sproglige bevidsthed i forbindelse med ordforråd samt forskellene mellem tale- og skriftsprog. Derudover arbejdes der med centrale grammatiske områder.
  • Sprogtilegnelse: Udvikling af elevernes læse- og lyttestrategier samt deres evner til at bruge ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler.
  • Kultur- og samfundsforhold: Forbedre elevernes viden om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. Udvikle elevernes evner til at perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i tysktalende lande.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
I undervisningen arbejdes der differentieret i forhold til indhold og arbejdsmetoder. Eleverne arbejder såvel individuelt som parvis og i grupper og der anvendes forskellige medier i undervisningen. Det kommunikative vægtes særdeles højt og det kræver aktiv deltagelse fra elevernes side. Undervisningen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, og der arbejdes med refleksion og evaluering af egen læring.

Fysik

Formål:
Undervisningen i fysik/kemi tager sit afsæt i videns – og læringsmål fra

Undervisningsministeriet, som beskrevet for fælles mål for 10.kl. www.emu.dk

Eleverne udvider deres indsigt og viden om fysikkens og kemiens verden, og de opnår forståelse for udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse. Desuden opnår eleverne kendskab til, anvendelsen af fysik og kemi i hverdagen og samfundet, samt at forholde sig til dette.

Eleverne udvikler naturfaglig – og teknologisk kompetence i arbejdsmåder og tankegange indenfor faget.

Slutmål:
Opnå de videns og færdighedsmål inden for fysik/kemi beskrevet i fælles mål for faget.

Indhold:
Vi arbejder med de fire kompetencer; undersøgende, modellering, perspektivering og kommunikation inden for de fem stofområder:

  • Stof og stofkredsløb.
  • Bølger og stråling.
  • Energiomsætning.
  • Jorden og universet.
  • Produktion og teknologi.

Arbejdsmetoder og tilrettelæggelse:
Eleverne arbejder overvejende i mindre grupper, hvor der arbejdes eksperimentelt samt teoretisk og hvor der afslutningsvis kan forekomme mundtligt og skriftligt evaluerende arbejde, herunder fremlæggelser og rapportskrivning.

Materialer:
Det teoretiske materiale sammensættes ud fra forskellige fagbøger og vil blive udleveret som kompendier til eleverne og lagt på skoleplan.

Diverse materialer til de relevante forsøg – findes i fysiklokalet eller indkøbes.

Spansk

Formål:
At eleverne får en solid introduktion til sproget og opnår en større indsigt i både den spanske, såvel som den latinamerikanske kultur.

Slutmål:
At eleverne på baggrund af disse mål udvider deres generelle sproglige intelligens, deres horisont og forståelse for andre mennesker.

At eleverne har tilegnet sig konkrete færdigheder og en grundlæggende forståelse for det spanske sprog. Herunder grammatik, basale fraser, et elementært ordforråd og udtale.

At eleverne gennem arbejdet med ovenstående bliver afklarede omkring deres valg/fravalg af spansk i deres kommende uddannelse og liv.

Indhold:
I spansk arbejder vi med en holistisk tilgang til faget. Det betyder, at vi kommer hele vejen omkring Spanien og Latinamerika, både i sproglig og kulturel forstand. Vi arbejder med grammatik, ordforråd, situationsbestemte fraser, udtale og en lille smule skriftlighed. Men vi kigger også nærmere på traditioner, hører foredrag, får besøg og bevæger os.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Vi arbejder i faget ud fra hukommelsesstrategien, at hjernen bedst husker det ekstraordinære. Det vil sige, at vi forsøger at arbejde med mange forskellige læringsstile, og at vi er meget aktive og udøvende, når der undervises i spansk. Sproget ses og høres ikke kun, det opleves og gøres.

Det sammenhold der opstår er ubeskriveligt

Den bedste måde at beskrive mit år på Strib Idrætsefterskole er, at jeg levede i en lille boble afskåret fra omverden, hvor jeg hang ud med mine bedste venner hver dag.

Læs Saras historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.