Inklusion

Inklusion er en proces, der skal bidrage til at minimere og eliminere de mest virksomme eksklusionsfaktorer i børn og unges liv. Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion” Bent Madsen

Inklusion handler om at udvikle pædagogisk praksis, samt om at udvide elevernes deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Det handler om, at den enkelte har en oplevelse af:

  •  at høre til
  •  at blive inddraget og være med
  •  at bidrage og tage aktiv del

Nedenstående beskrives kort de tanker, vi gør os for den pædagogiske praksis, hvad angår inklusionsarbejdet på skolen.

Indledning

På efterskoleområdet generelt handler det således om, at efterskolerne samlet set bidrager positivt til elevernes dannelsesproces ved at spille en inkluderende rolle i de unges liv. Vi er bevidste om, at Strib Idrætsefterskole skal tage et samfundsmæssigt ansvar og arbejde aktivt på inklusion, både hvad angår elevoptag og støtte til elever, der er startet på skolen. Der optages som udgangspunkt efter først til mølle princip. Hvert år optages et mindre antal elever med forskelligartede udfordringer, der kan kræve særlige inklusionstiltag. Disse optages efter en samtale, hvor familie og skole i fællesskab vurderer om skolen og dens tilbud er det rigtige match.

Pædagogisk praksis og inklusionRespekt for forskellighed

På Strib Idrætsefterskole arbejder vi med inklusion på flere planer. I overensstemmelse med vores værdigrundlag er respekten for forskellighed en bærende værdi. Dette praktiseres blandt andet i lærernes tilgang til eleverne, hvor krav, rammer, stilladsering og udviklingsplaner tilpasses den enkelte.

På det fælles plan arbejder vi på Strib Idrætsefterskole også bevidst med inklusion.

Vores mål er, at eleverne bliver bevidste om deres ansvar for andres trivsel, at de behandler hinanden med respekt, og at de øver sig i at være nysgerrige og respektfulde overfor andre mennesker, også dem, der er væsentlige anderledes end dem selv.

Vi er opmærksomme på, hvordan vi med små strukturelle tiltag kan støtte op om en positiv inklusion på det sociale plan.

Forskellige rammer for gruppedannelse har deres fordele og ulemper. Vi veksler derfor bl.a. i graden af selvbestemmelse, når der skal etableres grupper, træningsmakker, skitursgrupper, aftenaktiviteter, siddepladser i klassen, til spisning osv.

Med god succes har vi etableret en buddie ordning i starten af skoleåret, så ingen f.eks. skal køre til træning alene. Ligeledes er vi styrende omkring hvem der skal gå morgentur sammen, hvem der sidder sammen og spiser osv. Dog med en stor bevidsthed om, at elevernes autonomi på mange måder er en nødvendighed, når de lærer at tage ansvar for egen og andres inklusion, og herved bidrager til øget deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.

Faglig inklusion

Det er væsentligt, at den enkelte elev oplever sig betydningsfuld i klasserummet uanset styrker og kompetencer. Det er således et mål, at alle elever i en klasse har en oplevelse af at de lærer og at de har betydning for klassens fælles miljø, trivsel og faglige udvikling.

Undervisningen er varieret, og der kan differentieres både på krav, indhold, tilgange og undervisningsformer. Inklusionen tager dog sit udgangspunkt i de emner og det niveau, der undervises i på klassen.

To gange årligt laves en formativ evaluering, hvor elev og lærer i samarbejde evaluerer den faglige udvikling, der forventeligt er sket. Dertil evalueres hvordan eleven arbejder i timerne, samt med de opgaver, der stilles som led i læringsprocesserne. Med udgangspunkt heri sætter de sig mål for det faglige arbejde fremadrettet. Mål, aftaler og kommentarer skrives i elevens udviklingsplan, som ligger digtalt, hvor den også kan læses af elevernes forældre.

Ekstra faglig støtte tænkes således primært ind i klasseundervisingen, men kan også være ekstra støtte til lektier givet uden for timerne. F.eks. under stilletimen.

Det er skolens holdning, at alle elever afslutter efterskoleopholdet med at aflægge folkeskolens 10. klassesprøve i de obligatoriske fag og i de boglige valgfag, eleverne har valgt at modtaget undervisning i. F.eks. tysk og fysik.

Sport, linjeidrætten og inklusion

Sporten står helt centralt i de fællesskaber, der er bærende på skolen. Det er derfor vores overbevisning, at elever med interesse for sport, langt lettere inkluderes på skolen – også på tværs af forskellige kompetencer fagligt og socialt.

Sporten og linjeidrætten kan således optræde som vores største styrke og svaghed, når vi arbejder med inklusion. Vi forsøger på bedste vis at udnytte det potentiale, der ligger for inklusionsarbejdet indenfor sporten og de interessefællesskaber, der hvert år opstår på vores linjer.

Personlig støtte

På det personlige plan tilbyder skolen støtte til planlægning og strukturering af studietid/lektietid samt støtte til gode studievaner. Kontaktlærerne har til opgave at støtte den enkelte elev på dennes niveau, så de på bedste vis deltager aktivt og respektfuldt i det fællesskab, der er på skolen. Kontaktlæreren er således den primære person omkring den personlige og sociale inklusion.

På Strib Idrætsefterskole har vi ikke uddannede specialundervisere og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke specialundervisning.

I enkelte tilfælde kan vi dog vurdere, at vi alligevel kan hjælpe en elev med noget ekstra støtte. Hvis skolen finder det nødvendigt, og har mulighed for at give den specifikke støtte, udarbejder skolen i skoleårets start en skriftlig plan for eleven, indenfor lovgivningen, om inklusion. Der er ingen garanti eller automatik med hensyn til dette. Hvert tilfælde vil blive behandlet og vurderet individuelt.

Hvis en elev tidligere i sin skolegang har modtaget specialundervisning, eller anden form for støtte i undervisningen, skal vi som skole oplyses om dette, samt modtage relevante papirer, f.eks. PPR udtalelser, elevplaner m.m. senest et halvt år før skolestart. Dette giver os mulighed for at finde ud af, om vi kan hjælpe eleven med relevant støtte, og om vi eventuelt kan søge støtte ved hjemkommunen.

Er der forventning om særlige inklusionstiltag, så kontakt venligst skolen.

Det var virkelig et uforglemmeligt år

Jeg tør godt at vove og sige at det hidtil har været det bedste år i mit liv. Det var virkelig et uforglemmeligt år, og jeg har virkelig fået utrolig meget ud af min tid på Strib Idrætsefterskole, heriblandt nye bekendtskaber på tværs af landet.

Læs Tobias’ historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.