Kontaktgruppe møder

Formål:
Arbejdet og aktiviteterne i kontaktgruppemøderne har til formål at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. Herunder også elevernes relationskompetencer. Omdrejningspunktet og indholdet på disse møder er modsat meget andet undervisning på skolen ikke fokuseret på fag, faglige eller sportslige elementer, men på de fællesskaber, der er på skolen og den enkeltes interaktion heri.

Fællesskab og demokratisk dannelse 

Formålet er, at eleverne oplever det værdifulde i fællesskaber, samt bliver bevidste om vigtigheden af egen rolle og ansvar i forbindelse hermed.  I relation til skolens formål er målet at den enkelte oplever troen på eget værd i fællesskaber, hvilket skal give styrke, robusthed og lyst til at udforske livet, samt til at give sit bidrag til fællesskaber og samfundet.

Elevernes trivsel 

Elevernes trivsel er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdet i kontaktgrupperne. At være i trivsel handler bl.a. om at føle sig som en betydningsfuld del af et fællesskab, at opleve sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld.

Styrker

Inden for positiv psykologi arbejdes der med begrebet styrker. Styrker er mentale knapper, der udløser tanker, følelser og handlinger, der gør os stærkere. De giver energi og troen på os selv og på fremtiden. I relation til styrker, er det formålet at arbejde med elevernes selvopfattelse, og styrke deres selvtillid.

Slutmål:
At den enkelte elev får indsigt i styrkebegrebet og de grundlæggende tanker herom. At de bliver opmærksomme og bevidste om egne styrker.

Dertil er det et mål, at de kan dele og sætte ord på vigtige fortællinger fra deres liv (livsfortællinger), og at de bliver bevidste om værdien i at kunne anerkende og lytte til andres fortællinger. Det er også vigtigt for os at de gør sig erfaringer med at give positiv og konstruktiv respons, på opgaver (OSO), fortællinger, andres refleksioner eller handlinger.

Vi sigter efter at give eleven mulighed for at udvikle selvopfattelsen og få styrket selvtilliden, samt at den enkelte elev gennem skoleåret får sat målsætninger for efterskoleopholdet og egen udvikling og lærer at reflektere over og samtale om sine mål og valg/handlinger.

Eleverne skal desuden blive bevidste om de mange store og små fællesskaber de indgår i, samt hvordan deres egen rolle, handlinger og værdier får betydning for disse fællesskaber. Dertil skal vi give eleven indsigt og forståelse for muligheder og vanskeligheder ved at være en del af fællesskaber og grupper, som kontaktgruppe, værelse eller en hel årgang.

Vi vil gerne have, at eleverne gør sig erfaringer med at igangsætte aktiviteter og tager ansvar i fællesskabet. Derfor øver de sig i både at tage initiativ og bakke positivt op om andres initiativer.

Vi ønsker at eleverne skal blive gode til at acceptere forskellighed og opleve værdien i mangfoldighed. Vi vil arbejde med at gøre eleverne nysgerrige på hinanden og særligt på nogle der er forskellige fra dem selv.

Der arbejdes på skolen med integreret vejledning. En del af uddannelsesvejledningen vil således blive praktiseret i kontaktgrupperegi. Se målene for arbejdet under uddannelsesvejledning. 

Indhold:
Der arbejdes med styrkespil, og livsfortællinger, samt målsætninger for egen trivsel og udvikling, gode præstationer samt andre elementer, som fx. studiekompetencer og uddannelsesparathed. Herunder sociale og personlige kompetencer.

Der arbejdes og tales om emner som respekt, anerkendelse, at være anderledes, at være sig selv, at være åben og omsorgsfuld over for hinanden. Den gode samtale, den gode lytter, konstruktiv respons mm.

I fællesskab finder eleverne frem til nogle værdier, årgangsværdier, som de mener, er kendetegnende og værdifulde for deres årgang. Hvordan er man en god værelseskammerat, rammer for det sociale samvær, herunder skolens regler og værdier?

Elevernes tanker, oplevelser og holdninger er vigtigt indhold på kontaktgruppemøderne.

Arbejdsmetode og tilrettelæggelse:
Elevernes aktive deltagelse i kontaktgruppemøderne er forudsætning for et godt og udbytterigt møde. Eleverne arbejder både fælles i kontaktgruppen og individuelt.

De har individuelle samtaler med kontaktlæreren flere gange om året, hvor der bl.a. er fokus på udviklingsmål, trivsel, styrker og sociale relationer.

Der arbejdes med en anerkendende tilgang, hvor ord som respekt og ligeværd mellem elever og lærer, er vigtige værdier i kontaktlærerarbejdet. Det handler om at få eleven og dennes perspektiver, refleksioner og tanker til udtryk.

Med udgangspunkt i positiv psykologi er det vores hensigt at fokusere på det, der virker for den enkelte og fællesskabet, for herigennem at skabe større robusthed og trivsel. Ifølge Ebbe Lavendt er oplevelsen af lykke og trivsel i høj grad et spørgsmål om vaner, holdninger og færdigheder. Det vil sige, at det er noget, som kan læres og trænes. Man kan lære at se lysere på tilværelsen. Det påvirker vores adfærd og hormoner og derigennem helbredet. Derfor er det en grundholdning og et bevidst fokus i arbejdet med eleverne.

Til et flertal af møderne er der en forholdsvis stram dagsorden udarbejdet af kontaktlærer og trivselskoordinatorerne. Der arbejdes desuden projektorienteret, hvor eleverne skal planlægge og stå i spidsen for aktiviteter, for resten af årgangen. Arbejdsmetoderne er mangfoldige og varieres alt efter formålet med mødet. Det kan være skriftlige spørgsmål, der skal besvares, individuelle samtaler med kontaktlæreren om udviklingsplan/udviklingsmål, sparring, fremlæggelser, rollespil, spil, konkurrencer, gruppediskussioner mm.

Efterskolelivet har givet mig venskaber for livet

At være elev på Strib Idrætsefterskole gav mig mange gode ting. Et fællesskab uden lige blev hurtigt skabt, hvor alle snakkede med alle.

Læs LOTTES historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.